Tietosuojaseloste

HairMoods tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

HairMoods

Yhteystiedot:
Runeberginkatu 38
00260 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Seijan Hiuspalvelu / HairMoods / Seija Lindholm
Runeberginkatu 38
00260 Helsinki
09 7557442
[email protected]

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Seija Lindholm

HairMoods / Seija Lindholm
Runeberginkatu 38
00260 Helsinki
09 7557 442
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, jotka ovat varanneet ajan ja / tai käyneet / ostaneet palveluita / tuotteita HairMoodsissa. Rekisterissä ovat kaikkien HairMoodsissa työskentelevien yrittäjien asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (kysytty lupa markkinointiin palvelua varatessa, asiakas varaa itse ajan nettiajanvarauksessa ja siellä kysytään lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen

 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista / tuotteista.

 • tiedot tehdyistä palveluista ja mahdollisesti käytetyistä tuotteista / ammattiaineista kuten esim. käytetyistä hiusväreistä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (nettiajanvarauksen) kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin HairMoodsin ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tiedot poistetaan, jos asiakas ei ole käyttänyt palveluitamme yli 3 vuoteen.

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan, kun rekisteröity itse ilmoittaa siitä meille sähköpostitse tai puhelimitse.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yrityksen tuolinvuokralaiset käsittelevät henkilötietoja.

Asiakasrekisteriä käsittelevät HairMoodsissa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat;

Seija Lindholm , Mari Lohikoski

Timma – ajanvaraus- ja kassajärjestelmän tarjoavalla yrityksellä Timma Oy:llä on mahdollisuus tarvittaessa päästä henkilötietoihin, jos se on tarpeellista esim. ajanvaraukseen liittyen asiakastietojen tarkistus. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.